Witamy na stronie

Biegu Krynickiego

Szczegóły

Trasa

Zapisy

Bieg dzieci i młodzieży

Zapisy Lista startowa

Bieg Krynicki

Zapisy Lista startowa

Marsz Nordic Walking

Zapisy Lista startowa

Regulamin

„I Bieg Krynicki”

5 maja 2018

Dystanse: 5 i 10 km

Biegi dla dzieci

Marsz nordic walking

I. CEL IMPREZY

 • Popularyzacja sportu oraz zdrowego trybu życia;
 • Promocja miasta Krynica Morska;
 • Integracja lokalnej społeczności;
 • Zachęcenie mieszkańców Krynicy Morskiej do częstszego, rodzinnego i aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu;
 • Zachęcenie społeczeństwa do wypoczywania na terenach leśnych.

II. TERMIN

 • Start: 5.05.2018r. godz. 9.00.

III. MIEJSCE

 • Start i meta - znajduje się na końcu Alei Wojska Polskiego. Cała trasa zlokalizowana jest w lesie (teren Nadleśnictwa Elbląg). Pierwszy wariant trasy wynosi 5 km, a drugi 10 km.

IV. ORGANIZATOR

 • Fundacja Silni Ciałem Niezłomni Duchem
 • Sportevo Triathlon Team

V. PROGRAM WYDARZENIA

 • godz. 9.50 – uroczyste otwarcie
 • godz. 10.00 – Bieg Krasnala – dzieci do 6 lat (mogą towarzyszyć rodzice) – 200m
 • godz. 10.10 – Bieg dzieci – 7-8 lat– 400m
 • godz. 10.20 – Bieg dzieci – 9-10 lat – 400m
 • godz. 10.30 – Bieg dzieci – 11-12 lat – 800m
 • godz. 10.40 – Bieg młodzieżowy – 13-15 – 1200m
 • godz. 11.00 – Start biegu głównego – 5km
 • godz. 11.45 – dekoracja biegu na dystansie 5 km
 • godz. 12.00 – Start biegu głównego – 10km
 • godz. 12.45 – dekoracja biegu na dystansie 10 km
 • godz. 13.00 – Start nordic walking – 5km
 • godz. 14.00 – uroczyste zakończenie zawodów

VI. ZAPISY

 • On-line do dnia 05.05.2018r. do godziny 8:00 przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: www.biegkrynicamorska.pl.

VII. OPŁATA STARTOWA

 • Opłata startowa dla dorosłych (bieg i marsz nordic walking)
  35 zł do 30.04.2018
  50 zł do 05.05.2018
 • Opłata startowa dla dzieci:
  20 zł do 05.05.2018
 • Limit uczestników wynosi 1000 osób;
 • O udziale decyduje kolejność zgłoszeń;

VIII. ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Pomiar elektroniczny czasu za pomocą chipów zwrotnych umieszczonych na bucie zawodnika. Wyniki zawodów na żywo na stronie organizatora www.biegkrynicamorska.pl
 2. Zawodnicy sklasyfikowani zostaną w następujący sposób:
  • W biegu nordic walking nie prowadzi się klasyfikacji w kategoriach wiekowych.
  • W biegu głównym na dystansie 5 km i 10 km będą prowadzone klasyfikacje w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn:
   • K/M 16-17 lat (tylko na 5 km)
   • K/M 18-29 lat
   • K/M 30-39 lat
   • K/M 40-49 lat
   • K/M 50-59 lat
   • K/M 60-69 lat
   • K/M + 70 lat
  UWAGA! O przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.
 3. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani (z dowodem tożsamości ze zdjęciem) w biurze.
 4. Podpisując listę startową uczestnik bierze pełną odpowiedzialność za swoje uczestnictwo w biegu.

IX. WYRÓŻNIENIA

 1. Zawodnicy w klasyfikacji generalnej kobiet (za miejsca I-III), generalnej mężczyzn (za miejsca I-III) otrzymają medale okolicznościowe oraz nagrody rzeczowe.
 2. Zawodnicy w klasyfikacji kategorii wiekowych otrzymają medale okolicznościowe. (odpowiednio I miejsce - złoty, II miejsce - srebrny, III miejsce - brązowy).
 3. Nagrody nie dublują się. Zawodnik otrzymujący nagrodę za miejsce zajęte w klasyfikacji generalnej biegu nie otrzymuje nagrody za miejsce zajęte w ramach kategorii wiekowej;
 4. W kategoriach wiekowych nagradzani są zawodnicy i zawodniczki nawet w przypadku uczestnictwa jednej osoby w danej kategorii wiekowej;

X. DEPOZYT

 1. Depozyt na pozostawienie rzeczy na okres biegu znajdować będzie się w oznaczonym pomieszczeniu.
 2. Deponować wolno jedynie elementy ubioru, zaś pozostawianie w depozycie wszelkich dokumentów, cennych przedmiotów i pieniędzy jest niedozwolone. Depozyt można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie depozytu przez inną osobę.
 3. Za pozostawione bez opieki rzeczy organizator nie ponosi odpowiedzialności.

XI. UBEZPIECZENIE

 1. Organizator posiada ubezpieczenie OC.
 2. Organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zapewnia opiekę medyczną w Biurze Organizacyjnym oraz na trasie i mecie biegu.
 2. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe, przymocowane do koszulek sportowych na klatce piersiowej. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego (w części lub całości).
 3. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
 4. Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych.
 5. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora biegu.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy uczestników biegu.
 7. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.
 8. Przyjmuje się, że zgłoszenie się do zawodów (wpis na listę zawodników) jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 9. Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w biegu w trakcie jego trwania powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na trasie biegu lub w biurze zawodów.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy sportowej.
 11. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników imprezy. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody.
 12. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora celem podania wyników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883).
 13. Akceptując regulamin Uczestnik wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów biegu.
 14. Załącznikiem do regulaminu jest mapka trasy biegowej.
 15. Informacje dotyczące imprezy można uzyskać pod adresem: fundacja@scnd.pl, oraz numerem telefonu: 601304085.

Organizacja

Partnerzy

Kontakt

Pytania prosimy kierować na adres:

fundacja@scnd.pl